Strona główna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Piotr Mika

Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej

ul. Mostowa 1 (II piętro)
43-300 Bielsko-Biała

Nr ID komornika w systemie EPU:  2064

Adres ePUAP : /KS_Piotr_Mika/ezbiegi

tel/fax.: 33 816 80 45
email: bielsko.biala.mika@komornik.pl

 

Kancelaria jest otwarta w następujących dniach:

- poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00

- wtorek – czwartek od godz. 7.00 do 15.00

- piątek od godz. 6.00 do 14.00

Komornik przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godz. 11.00-16.00

Numer rachunku bankowego:
Bank PKO BP S.A.
62 1020 2528 0000 0502 0364 7450 

Kancelaria została utworzona na przełomie września i października 2013 r.

Tutejsza kancelaria komornicza dysponuje:

 • elektroniczną obsługą zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ePUAP) co skraca okres oczekiwania na odpowiedź do kilku godzin.
 • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
 • elektroniczną obsługą zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
 • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
 • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • elektronicznym dostępem do Centrum Personalizacji Dokumentów (biuro adresowe)
 • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wykonawczymi wydanymi w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). W tym przypadku, pełnomocnik wierzyciela, składający do komornika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze, wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 797 § 2 w zw. Z art. 783 § 4 k.p.c., ma obowiązek wykazać swoje umocowanie w sposób określony w art. 89 § 1 i art. 126 § 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.(zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt III CZP 74/11)

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.11.231.1376) komornik sądowy wykonuje następujące zadania:

 1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń (katalog tytułów wykonawczych wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego) oraz wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
 2. Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Za sporządzenie protokołu stanu faktycznego komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności;
 3. Doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 1 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za dokonanie doręczenia;
 4. Sprawowanie urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami – ale tylko na wniosek organizatora licytacji. Komornik pobiera za każdą rozpoczętą godzinę licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego opłatę stałą w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego;
 5. Poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela - jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, może złożyć do komornika w trybie art. 7971 kpc w zw. z art. 53a ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika (wzór wniosku);
 6. Zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy. Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające wciągnięciu do spisu inwentarza. Postanowienie powinno być zaopatrzone we wzmiankę o jego wykonalności. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być również zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (wzór wniosku). W tym wypadku komornik przystępuje niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu. Jeżeli postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków przewidzianych w art. 1032 kc. Dokonanie spisu inwentarza podlega opłacie stałej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę;
 7. Weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Nieuiszczenie opłaty w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności.

Komornik wykonuje czynności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7.00 do 21.00. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21.00 mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez wymienionej zgody prezesa, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję.